ارسال بار از طریق باربری همه روزه تا قبل از ساعت 16 می باشد

مشتری باید با تماس گرفتن با مجموعه از بین باربری های وطن,پیشتاز بندر,پیام شمس ,جهانگیر یکی را تعیین کنن