مشتریان عزیز در صورت خرید در ساعت مقرر میتوانند در روز بعد با تماس با مجموعه بارنامه را دریافت و در برای 

تحویل بار اقدام کنند.

برای اطمینان از صحیح بودن کالا در موقع تحویل بار از باربری رویت شود .